تاریخ ایجاد در 20 مهر 1392

 asnaashari3

عنوان كتاب : سلامتي زنان دريائسگي

مؤلف : قدسيه علوي

         نرگس بحري

           معصومه كردي

         فاطمه فريال اثني عشري

سال انتشار :1381

 asnashari7

عنوان كتاب : مشكلات عصبي دردوران بارداري

مترجم : فاطمه فريال اثني عشري

سال انتشار :1382

 

 

 

 dizavandi13

عنوان كتاب : اختلالات فشارخون دربارداري

مترجم : عصمت بابا ديزاوندي

سال انتشار :1382

 

 razmkhah5

عنوان كتاب : مديريت بحران درمامايي

مترجم : نسرين رزمخواه

سال انتشار :1382

 

 mojahi3

عنوان كتاب : عفونتهاي ويروسي وپوست دربارداري

مترجم : سيما مجاهدي

سال انتشار :1382

 


 razmkhah3

عنوان كتاب : تاريخچه ، اخلاق ومقررات مامايي

مؤلف : نسرين رزمخواه

سال انتشار :1383

نوبت چاپ: دوم

 fathi1

عنوان كتاب : دارو درماني دربارداري

مترجمين : طاهره فتحي نجفي

                 عصمت بابا ديزاوندي

                 نسرين رزمخواه

                 سيما مجاهدي

             منصوره شريعتي

سال انتشار :1384

 

 peiman3

عنوان كتاب : مديريت عملي در زايمان

مترجم : نشاط پيمان

سال انتشار :1385

 

 arkakani3

عنوان كتاب : لقاح وباروري به انضمام آيات موضوعي قرآن

مترجمين : مهري اردكاني

             فريده نامور

              فاطمه فريال اثني عشري

سال انتشار :1387

 

 tahoonian2

عنوان كتاب : طب سوزني درمامايي

مترجمين : فهيمه طاحونه يان

             طاهره فتحي نجفي

سال انتشار :1388

 

peiman4jpg

 

عنوان كتاب : كنترل باروري

مؤلف : نشاط پيمان

سال انتشار:1388

 

 mojahi2

عنوان كتاب : راهنماي آزمايش هاي دوران بارداري

مؤلف : سيما مجاهدي

سال انتشار :1388

 

 ardakani1

عنوان كتاب : جمعيت وتنظيم خانواده

مؤلفين : مهري اردكاني

           نشاط پيمان

           سيما مجاهدي

           فاطمه فريال اثني عشري

سال انتشار :1389

نوبت چاپ : چهارم

 

 manocheri

عنوان كتاب : نكات كليدي در دانشجويان مامايي

مترجم : الهام منوچهري

سال انتشار :1389

 

 fathi3

عنوان كتاب : فيزيوپاتولوژي بيماريهاي عفوني

مؤلفين : طاهره فتحي نجفي

نسرين رزمخواه

الهام منوچهري

سال انتشار :1390

 

 arkakani5

عنوان كتاب : مهارت های بالینی در زایمان طبیعی

مؤلفين : سیما مجاهدی

           مهری اردکانی

           نسرین رزمخواه

           عصمت بابادیزاوندی

سال انتشار :1392

 

Finland Sevastopol joomla