تاریخ ایجاد در 12 مهر 1394

كميته ارزشيابي

مسئول کمیته : نسرين رزمخواه

اعضاي كميته : مليكه عامل بارز نشاط پيمان مريم صبور

معرفی کمیته ارزشیابی آموزشی:

 این کمیته درنظام آموزش پزشکى از اهمیت ویژهاى برخوردار است، ودر زمینه مطلوبیت عوامل درونداد (دانشجو، هیأت علمى، برنامه درسى وغیره) فرآیند (تدریس، یادگیرى، امکانات وغیره) وبرونداد (فارغ التحصیلان، تألیفات و غیره) در جهت ارتقای کیفیت آموزشى، پژوهشى، عرضه خدمات تخصصى به جامعه فعالیت می نماید.

هدف:

 ارتقای نظام آموزشی ازطریق ارزشیابی نظام مند تمام عناصراین نظام اعم درونداد، فرآیند و برون داد و ارتقای کمیت و کیفیت اجرای برنامه های آموزشی،پژوهشى وعرضه خدمات تخصصى به جامعه .

شرح وظایف:

1- انجام مطالعه به منظور اصلاح و تدوین فرمهای نظرسنجی از دانشجو ، مدیران گروه ، همکاران ، و خود ارزیابی

2- پيشنهاد در بازنگري فرمهای ارزشیابی با توجه به نظر اساتید عضو کمیته ارزشیابی

3- انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای ارزشیابی برنامه های آموزشی و سنجش پیشرفت تحصیلی

4- تشکیل ساختار و سیستم ارزشیابی مستمر در دانشکده/ بيمارستان و گروههای آموزشی

5- کنترل و پایش عملکرد سیستم ارزشیابی گروه ها در دانشکده/ بيمارستان

6- توسعه روشهای نوین و متنوع سنجش وارزشیابی دروس تئوری و بالینی دانشجویان وارائه مشاوره به اساتید وگروه های آموزشی

7- هدایت پروژه اعتبار بخشی برنامه های آموزشی و مشارکت در تدوین واجرای فرایند ارزشیابی درونی

8- همكاري در انجام ارزشيابي كيفي آموزش سالانه اعضاء هيات علمي براساس سياست‌هاي دانشگاه

9- همكاري در انجام ارزشيابي هاي دروني گروه هاي آموزشي با نظارت EDC

10- همکاري با گروه هاي آموزشي جهت تبيين و تعيين شاخص ها و استانداردهاي آموزشي و آماده سازي آن‌‌ها جهت رتبه بندي و اعتبار سنجي

11- ارائه گزارش وضعيت شاخص هاي آموزشي به رياست دانشكده و EDC

12- انجام و پیگیری امور مربوط به ارزشیابی اساتید

13- نظارت امتیازات آموزشی اعضاء هیات علمی جهت ترفیع و ارتقاء

14- ارزشیابی برنامه های آموزشی در حال اجرا

15- همکاری در ارزشیابی آزمون های انجام شده توسط اساتید با همکاری EDC

Finland Sevastopol joomla