تاریخ ایجاد در 12 مهر 1394

كميته پژوهش در آموزش

مسئول کمیته: فاطمه فريال اثني عشري

اعضای کمیته: طاهره فتحي مهري اردكاني الهام منوچهري

معرفی کمیته پژوهش در آموزش:

 این کمیته یکی از کمیته های اصلی دفتر توسعه دانشکده میباشد که مسئولیت راه اندازی و هدایت و اثربخشی پژوهشهای انجام شده در زمینه آموزش علوم پزشکی را بعهده دارد.

هدف:

هدف این کمیته ارتقای روشهای آموزش اثربخش و تحليل نتایج آموزش در عملكرد مي باشد.

شرح وظایف:

1- برگزاری جلسات منظم به منظور بررسی طرحهای پژوهشی در کمیته پژوهش در آموزش

2- نیاز سنجی و تعیین اولویتهای پژوهش در آموزش

3- هدایت و تشویق اعضای هیئت علمی جهت انجام طرحهای پژوهشی در زمینه آموزش علوم پزشکی

4- جذب بودجه تحقیقاتی از مراجع ذیربط

5- هدایت و نظارت بر اجرای نتایج طرحهای تحقیقاتی

6- انتشار کتب و جزوات در زمینه آموزش علوم پزشکی

7-  هدایت تحقیقات دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی

8- شناسايي و تشويق اعضاي هيات علمي علاقه مند، جهت انجام طرح هاي پژوهشي در زمينه مسائل آموزشي

9- پيگيري روند تصويب طرح هاي پژوهش در آموزش اعضاء هيات علمي و ارائه Feedbackبه ايشان

10- همكاري با EDCدر اجراي پروژه هاي مشترك دانشگاهي

11- ارائه مشاوره در زمینه اجرای پایان نامه ها و طرح های پژوهش در آموزش

12- تعامل با هسته پژوهش هاي باليني- كاربردي به منظور تقويت دو كميته

Finland Sevastopol joomla