تاریخ ایجاد در 12 مهر 1394

كميته آموزش و توانمند سازي اعضاء هيات علمي

 مسئول کمیته: مليكه عامل بارز

اعضای کمیته: نسرين رزمخواه طاهره فتحي مريم صبور

معرفی کمیته توانمندسازی اساتید:

واحد توانمندسازی اعضا هیئت علمی تلاش می کند تا با استفاده از پیشرفت های علمی روز ،شیوه های آموزشی جدید را در حیطه علوم پزشکی بکار گرفته و اساتید را با این روشها آشنا سازد.

هدف:

 ارتقاء سطح آموزش و رشد و تقویت توانمندیهای اعضاء هیئت علمی در جهت گسترش کیفیت آموزش و تدریس اثربخش.

 شرح وظایف:

1-نیاز سنجی آموزشی اعضاء هیئت علمی و همکاران بالینی

2-تحلیل نیاز سنجی ها و تعیین اولویت های آموزشی

3-ارائه گزارش عملکرد در موعد های مقرر برابر جدول زمان بندی شده

4-همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده درتدوین برنامه عملیاتی سالیانه

5- همکاری با EDC در طراحی و برگزاری جلسات، کارگاه ها و برنامه های کوتاه مدتآموزشی براي اعضاء هیأت علمی

6- ارائه مشاوره و هدایت آموزشی اعضاء هیأت علمی جدید الاستخدام

7- تشویق اعضاء هیات علمی و هماهنگی جهت شرکت ايشان درکارگاه های آموزشی

8- همکاری با  EDC جهت تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه آموزش پزشکی

Finland Sevastopol joomla