تاریخ ایجاد در 12 مهر 1394

cancer

آناتومی پستان

معاینه فیزیکی پستان

ماموگرافی

علائم کانسرپستان

مرحله بندی کانسرپستان

Breast feeding

تغذیه باشیر مادر

Cervix cancer

کرایوتراپی

بیوپسی از واژن

پاپ اسمیر

ریسک فاکتورهای کانسرسرویکس

علائم کانسرسرویکس

درمان کانسرسرویکس

Abnormal labor & delivery

زایمان بریچ

زایمان با واکوئوم

زایمان با فورسپس

دیستوشی شانه

آمینوسنتز

بی حسی اپیدورال

سزارین

 

Family planning method

IUD

LNG IUD

  1. Remoral

Tubal ligation

VasecTomy

 

Normal labor & Delivery video

زایمان طبیعی

زایمان در آب

آمنیوتومی

اپی زیاتومی

ترمیم اپی زیاتومی

معاینه لگنی

خروج جفت

دولا

Gynecology diseases

 

بارتولنیت

معاینه دو دستی

لقاح

تخمک گذاری

معاینه لگنی

سندرم تخمدان پلی کیستیک

ديلاتاسيون و کورتاژ

 

Hysteroscopy Diagnosis &TreaTment

 

آندو سرویکال لیومیوما

کیست نابوت

هایپرپلازی آندومتر

کارسینوم آندومتر

پولیپکتومی

هیسترکتومی روباتیک

عوارض هیسترسکوپی

آموزشهای دوران بارداری

 

ورزشهای دوران بارداری

تکنیک ماساژ

یوگا در بارداری

طب فشاری

روشهای کاهش درد

کلاسهای آمادگی برای زایمان

 

Newborn Examaination

معاینه فیزیکی نوزاد

 

Nursing

Finland Sevastopol joomla