تاریخ ایجاد در 30 -3443

معرفى دروس مقطعكارشناسى مامايى:

دانشجويان رشته مامايى بايد 139 واحد را بگذرانند كه اين مجموعه شامل 102/2 واحدنظرى و 38/8  واحد عملى مى باشد . كه مدت تحصيل در اين  رشته حداقل  4 سال و حداكثر 6 سال است .

 

 

دروس عمومى

         24 واحد

دروس پايه

20 واحد

دروس تخصصي الزامي

72 واحد

دروس تخصصى اختياري

2 واحد

دروس كارآموزي درعرصه

16 واحد

جمع واحد

132واحد

 

Finland Sevastopol joomla