تاریخ ایجاد در 30 مهر 1390

دروس علوم پايه

 

 

دروس تخصصي


اصول مديريت وكاربرد آن درمامايي

اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت 1)

اصول اپيدميولوژي (بهداشت 2)

ارتباطات آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و كودك و باروري ( بهداشت 3)

بهداشت مادر و كودك (بهداشت 4)

مديريت و ارتقا كيفيت در بهداشت مادر و كودك و باروري ( بهداشت 5)

بارداري وزايمان 1- بارداري طبيعي

بارداري و زايمان 2 زايمان طبيعي ، ايمن و فيزيولوژيك و روش هاي كاهش درد زايمان

راديولوژي ، سونولوژي ، الكترولوژي در مامايي وزنان

بارداري و زايمان 4 بيماريهاي داخلي و جراحي در بارداري و زايمان

داروشناسي عمومي 1

داروشناسي 2

زبان تخصصي

آمار حياتي

روانشناسي عمومي

راديولوژي ، سونولوژي ، الكترولوژي در مامايي وزنان

اصول تغذيه مادر و كودك

نشانه شناسي و معاينات فيزيكي

تاريخ ،اخلاق،قوانين و حقوق درمامايي

حقوق و پزشكي قانوني در مامايي

نوزادان

بيماريهاي كودكان

جنين شناسي

بيماريهاي زنان و ناباروري

فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي 1

فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي2

غدد-خون- بافت همبند

فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي 3

عفوني - پوست - اصول مراقبتها


اختلالات عملكرد جنسي

اصول وفنون پرستاري ومامايي وكار دراتاق عمل


 

 

 

Finland Sevastopol joomla