تاریخ ایجاد در 18 تیر 1394

برنامه مرحله دوم آزمون جامع دانشجويان مامايي ورودي91

اسفندماه 1395

فرم فينال زايشگاه

برنامه فينال زايشگاه دانشجويان مامايي ورودي 91

تمامي دانشجويان براي شركت درآزمون جامع حداكثرتاتاريخ 95/4/15فرصت دارند هزينه شركت درفينال را واريز نمايند

آزمون OSCE درتاريخ 95/4/27 ساعت 7:30 صبح برگزار خواهد شد ودانشجويان بايد با روپوش سفيد و اتيكت همراه داشته باشند.

 

موارد امتحاني آزمون OSCE

آزمايشات وغربالگري در دوران بارداري

زايمان هاي غيرطبيعي

خونريزي هاي قبل و بعد از زايمان

تفسير NST( ارزيابي سلامت جنين )

احيانوزاد

معاينه فيزيكي نوزاد

روشهاي پيشگيري از بارداري و IUDگذاري

اسمير

رشد وتكامل وكودك

واژينيت ها

خونريزي هاي غير طبيعي رحمي

برنامه آزمون جامع دانشجويان ورودي 91  تابستان 1395

 زنان - بهداشت


نتايج وزمان آزمون مجدد دانشجويان ورودي 90 دراسفند1394

دانشجويان بايد چك ليست امتحانات ازسايت دانلود و بهمراه داشته باشند


آزمون جامع دانشجويان ورودي 90 بهمن 1394

زايشگاه - زنان - بهداشت


زمان آزمون مجدد OSCEدانشجويان مامايي ورودي90

مكان برگزاري امتحان skill lab


نتيجه آزمون OSCE دانشجويان مامايي ورودي 90


برنامه آزمون جامع زايشگاه دانشجويان مامايي ورودي 90

 
قابل توجه داشجويان گرامي امتحان OSCE ساعت 8 روز   94/5/19 برگزارخواهدشد وداشتن روپوش سفيد به همراه اتيكت الزامي است .

فرم هاي جديدارزشيابي دانشجويان درآزمون جامع

زايشگاه - زنان - بهداشت


برنامه زمانبندي آزمون فينال دانشجويان مامايي ورودي 90

نام آزمون

تاريخ آزمون

موارد امتحان

رفرنس

بهداشت مادر وكودك

94/5/5 الي 94/5/15

واكسيناسيون

بهداشت مادر وكودك

پري ناتال

تنظيم خانواده

 

جزوات بعلاوه بوكلت چارت

جزوات بعلاوه بوكلت چارت

ويليامز بعلاوه بوكلت چارت

اسپيروف 2011 و ويليامز2014

بيماريهاي زنان

94/5/5 الي 94/5/15

كليه مباحث بيماريهاي زنان

نواك 2011

زايشگاه

94/5/21 الي94/6/5

ليبر

زايمان

اپي زياتومي

پست پارتوم

معاينه نوزاد

احيا نوزاد

3 جلد ويليامز2014

آزمون OSCE

94/5/19

اوراژنس مامايي

تنظيم خانواده

اسمير

ارزيابي سلامت جنين

ويليامز2014

تاريخ تحويل امار زايماني 94/4/20

شركت كليه دانشجويان دركنفرانس ارزيابي سلامت جنين درتاريخ 94/4/20 ساعت 12-10 درمحل كنفرانس بيمارستان آريا الزامي است .

تمامي دانشجويان براي شركت درآزمون جامع حداكثرتاتاريخ 94/5/1 فرصت دارند هزينه شركت درفينال را واريز نمايند

برنامه امتحان فينال زنان ورودي 90

- برنامه امتحان بهداشت ورودي 90


برنامه آزمون فينال IUD دانشجويان ورودي90

 

برنامه ازمون فينال زايشگاه دانشجويان مامايي 89

  

برنامه ازمون IUD دانشجويان  مامايي 89

 

 


فرم ارزيابي دانشجويان در واحد بهداشت - پره ناتال -زايشگاه- زنان

 

 

 

برنامه فينال دانشجويان مامايي ورودي 89  درتابستان 1393

 

 

 

 

 

برنامه فينال دانشجويان مامايي ورودي 88 وماقبل در بهمن ماه 1392
برنامه فينال زايشگاه مرحله دوم دانشجويان مامايي ورودي88


قابل توجه دانشجويان مامايي ورودي88

حداكثر تحويل آمار زايماني تا تاريخ 92/7/18 مي باشد وامتحان از تاريخ 92/7/20 به بعد برگزار خواهدشد وافرادي كه آمار خود را تحويل ندادهاند امتحان آنها در بهمن ماه 92 برگزار خواهد شد .


قابل توجه خانمها  سپهري- جاويديان- رحماني بايد در روز شنبه 92/6/16 جهت شركت درآزمون بهداشت در مركز شهيد صفاري حضور داشته باشند

همچنين خانمها انصاري فر وعيدي ومهديزاده و شكفته جهت امتحان IUD در تاريخ 92/6/13وخانمها عاطفه محمدي 1046 ومريم شركت سعدي از مبحث تنظيم وپاپ  اسمير وفيروزي در تاريخ 92/6/12 در دانشكده حضور داشته باشند.برنامه آزمون جامع زايشگاه دانشجويان مامايى ورودى 88برنامه سى وسومين آزمون جامع دانشجويان مامايى ورودى 88

 

 

قابل توجه دانشجويان مامايي عرصه 2

 

تمامي دانشجويان بايد تعدادآمار زايمان خودرا تا تاريخ 92/4/1 به گروه اعلام نمايند و همچنين جهت واريز هزينه شركت درامتحان فينال تا تاريخ 92/4/1 به حسابداري دانشكده مراجعه نمايند درغير اينصورت حق شركت درامتحان را نخواهند داشت .

برنامه سى ودومين آزمون جامع دانشجويان مامايى ورودى 87اطلاعيه سي و دومين مرحله برگزاري آزمون جامع(فينال ) دانشجويان مامايى ورودى 87

آزمون فينال بهمن ماه 1391 درتاريخ 91/11/1 لغايت 91/11/20 در سه حوزه زايشگاه - زنان - بهداشت برگزار خواهدشد . دانشجويان بايد آمار زايماني خود را تا تاريخ 91/10/15 به گروه تحويل دهند و همچنين بايد شهريه مربوط به امتحان فينال را تا تاريخ 91/10/20 واريز نمايند . در غير اين صورت حق شركت درآزمون را نخواهند داشت

 


نتايج سي ويكمين دوره آزمون فينال دانشجويان مامايى ورودى 87

Normal 0 21 false false false UK X-NONE AR-SA

آزمون فينال زايشگاه ورودي 88 نوبت دوم

 

 

 

 

 

 

مكان : بيمارستان 17 شهريور

 

نام ونام خانوادگي

امتحان زايشگاه

رويا حسيني راد

مريم فيضي

نگين ذبيحي

20/7/92 صبح 12-8

نداتوحيديان

سمانه برزگر

بهاره سعادت

21/7/92 صيح

12-8

سمانه سپهري

مرضيه عمراني

28/7/92 صبح

12-8

Finland Sevastopol joomla